Itt egy boglyában vagyunk!

Látogatói ÁSZF

Látogatói ÁSZF= Látogatói Részvételi Szabályzat

  1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Boglya Fesztivált szervező Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány (székhely: 1033 Budapest, Apát u. 4.1/6. , nyilvántartási szám: 01-01-0012734) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Boglya Fesztiválon (a továbbiakban: fesztivál vagy Boglya Feszt) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (jegy, bérlet) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból (szerződés) eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy az utcán közlekedve, ha a közúti átmenő forgalom helyszínén közlekednek, a látogatóknak fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére. Továbbá az épített környezet a tulajdonos igényei szerint kerül kialakításra, így az elzárt, fesztiválcélokhoz nem rendelt magánterületeken a fesztiválózók ne tartózkodjanak.

1.3. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a fesztivál helyszíneire, illetve a fesztivál programjaira, a Szervezőnek a 1.2 pontban foglaltakra figyelemmel nincs befolyása – az általa szervezett, belépőköteles programokon kívül- a fesztivál helyszíneit képező településeken történt esetleges káreseményekre, így felelősségét mindenre kiterjedően kizárja.

1.4. A fesztivál falvakba érkező olyan látogatókkal, akik a belépővel látogatható programokon nem kívánnak részt venni, így nem vásárolnak belépőt, a Szervező nem kerül jogviszonyba. A fesztivál falvakba történő belépés semmilyen jogviszonyt nem keletkeztet, így egy esetleges káresemény esetén a Szervezőt nem terheli felelősség és helytállási kötelezettség.

1.5. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni.

1.6. A hatályos Szabályzat a http://www.boglyafesztival.hu/ oldalon hozzáférhető, továbbá a fesztivál alatt az összes jegyárusító és információs pontnál megtalálható, kérjük, hogy a belépő megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el, mivel a belépő megvásárlásával (amennyiben a Látogató nem maga vásárolta meg a jegyet, úgy a karszalag felhelyezésével) elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

1.7. A belépő megvásárlásával a Látogató hozzájárul, hogy róla, mint a fesztivál résztvevőjéről videofelvétel vagy fotó készülhet. 

2. A Felek közötti jogviszony tartalma

 2.1. A Szervező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a fesztivál programjain, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Szervező részére.

  1. 2. A fesztivál programok összességéből tevődik össze, mely programokat a Szervező jelentős számú közreműködővel, azok teljesítésének függvényében valósít meg, így adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét vagy adott programon történő részvétel lehetőségét a Szervező nem garantálja. A nézőtéri helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a Szervező jogosult a további belépést megtiltani, ezzel kapcsolatban a Látogatót igényérvényesítési jog nem illeti meg.
  2. Belépők (jegyek, bérletek)

3.1. A belépők fajtáiról és azok áráról a Szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást. A belépők ellenértéke jelen Szabályzatban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel került meghatározásra.

3.2. A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. A fesztivál falvakba a belépés ingyenes, de a programokat, udvarokat csak érvényes karszalaggal rendelkezők látogathatják.

3.3. Kizárólag a csuklón (ennek hiányában a bokán vagy más alkalmas testrészen) hordott, ép karszalag jogosít a programokon való részvételre, amit belépéskor a Szervező által megbízott személyek (ruházatukban látható módon Boglya Feszt önkéntesek, szervezők, biztonsági szolgálat) ellenőriznek.

3.4. Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótol. A karszalag másra át nem ruházható, a sérült (pl. átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható) karszalag érvénytelen.

3.5. A programokra a belépés egyénekre (14 év felett) vagy családokra vonatkozik, ilyen módon külön gyermek jegy nem vásárolható.

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a fesztiválon a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

4.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik a fesztivál szellemiségébe.

4.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

4.4. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartják. Kifejezetten vállalják, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel az illetékes hatóság megbírságolja, úgy a Szervező részére megtérítik a bírság összegét.

4.5. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a fesztiválon hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

4.6. A Látogatók jogosultak a fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

4.7. A Látogatók számára a fesztiválon az infó pontokon elsősegélydoboz és gyógyszerkészlet áll rendelkezésre. Szervező előzetesen felkészült arra, hogyha a résztvevők száma meghaladja az 1000 főt, a jogszabályi rendelkezések értelmében folyamatos mentőszolgálati jelenlétet és orvosi ügyeletet biztosított, amely szolgáltatásokat Látogatók társadalombiztosítási jogviszonyuknak megfelelően jogosultak igénybe venni.

4.8. A Látogatók a fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, szervezőkkel, önkéntesekkel a jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

4.9. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

4.10. A Szervező – a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel – kizárólag a programhelyszíneken történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező és az adott programhelyszín helyszíngazdája közötti szerződés alapján esetleges kárát, amennyiben a hivatkozott szerződés úgy rendelkezik, közvetlenül a Helyszíngazda felé érvényesítheti.

4.11. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a fesztiválra behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Szervező felelősségét kizárja.

4.12. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.

4.13. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a fesztiválon okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

4.14. Szervező értékmegőrzőt biztosít, a Látogatók itt helyezhetik el értékeiket. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a fesztiválra behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, az értékeket az értékmegőrzőben helyezzék el.

4.15. A Látogató tudomásul veszi, hogy jelen Szabályzat előírásait megsértő Látogatót a Szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a fesztiválról, illetve jogosult megtiltani, hogy a fesztiválra belépjen.

4.16. A Látogató tudomásul veszi, hogy kutyát kizárólag szájkosárban és pórázzal hozhat a helyszínre, az érvényes jogszabályi keretek között.

4.17. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kialakult vírushelyzet „előre nem látható oknak”, azaz vis maiornak nem minősül, így a Látogató a járványra hivatkozva sem jogosult a megvásárolt belépő visszaváltására.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a járványügyi helyzethez kapcsolódó állami vagy hatósági előírásra, jogszabályi rendelkezésre vagy hatósági ajánlásra tekintettel a fesztivál nem tartható meg, úgy ezt a szerződés lehetetlenülésének tekintik, így a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, továbbá a Felek tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a lehetetlenné válásért egyik fél sem felelős, valamint kártérítés címén nem jogosultak igényt támasztani egymással szemben. Szervező egyoldalúan jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a fesztivál bármilyen okból, akár a Szervező döntése alapján elmarad, mely esetben a Látogató kártérítés címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos járványügyi hatósági ajánlásokat és intézkedéseket maradéktalanul betartja. Amennyiben ezen kötelezettségét Látogató megszegi, úgy Szervező jogosult azonnali hatállyal a szerződést megszüntetni és a Látogatót a fesztivál területéről eltávolítani azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

4.18. A Látogató tudomásul veszi, hogy a fesztiválon ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások ellenértékét kizárólag a Szervező által megszabott fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. A fizetési szabályzatot/használati útmutatót a Szervező legkésőbb a fesztivál kezdőnapját megelőző 3. napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a fesztivál alatt az összes jegyárusító és információs pontnál.

  1. Záró rendelkezések

5.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. A Szervező és a közreműködő művészek, vendéglátósok, árusok, illetve fesztiválhelyszíneket működtető helyszíngazdák közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezése napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani.

5.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2023.05.02.